Các Trường Hợp Phải Có Giấy Phép Nhập Khẩu Theo Quy Định Nghị Định 98/2021

Điều 48, Giấy phép nhập khẩu

  1. Các trường hợp phải có giấy phép nhập khẩu:

a) Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu chỉ để phục vụ nghiên cứu khoa học, kiểm định. kiểm nghiệm, khảo nghiệm, đánh giá chất lượng hoặc đào tạo hướng dẫn việc sử dụng, hướng dẫn sửa chữa trang thiết bị y tế;

b) Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa:

c) Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để phục vụ mục đích viện trợ, viện trợ nhân đạo; quả tặng, quà biếu cho cơ sở y tế. phục vụ hội chợ, triển lãm, trưng bày hoặc giới thiệu sản phẩm:

d) Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo;

đ) Trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu để sử dụng cho mục đích chữa bệnh cá nhân bao gồm trang thiết bị y tế đặc thù cá nhân hoặc theo nhu cầu chẩn đoản đặc biệt của cơ sở y tế:

e) Trang thiết bị y tế đã qua sử dụng:

– Nhập khẩu để phục vụ mục đích nghiên cứu, đào tạo (không thực hành trên người và không sử dụng các trang thiết bị y tế này cho mục đích chẩn đoán, điều trị):

– Tạm nhập. tái xuất để trưng bày,  giới thiệu, tham gia hội chợ,  triển lãm thương mại.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

  1. Hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu;

b) Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt:

c) Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng của cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế đỏ có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu:

d) Đối với trưởng hợp nhập khẩu để phục vụ nghiên cứu phải có thêm bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu và tài liệu chứng minh trang thiết bị y tế đề nghị nhập khẫu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu;

đ) Đối với trưởng hợp nhập khẩu để đào tạo phải cỏ thềm bản gốc chương trình đào tạo và tài liệu chứng minh trang thiết bị y tế đề nghị nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu;

e) Đối với trưởng hợp nhập khẩu để sử dụng cho mục đích kiếm định, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, đánh giá chất lượng phải có thêm văn bản xác nhận của đơn vị có thẩm quyền thực hiện việc kiểm định, kiểm nghiệm. khảo nghiệm. đánh giá chất lượng trong đó nêu rõ số lượng;

g) Đối với trưởng hợp nhập khẩu để viện trợ phải có thêm bản sao quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền và tài liệu chứng minh trang thiết bị y tế đề nghị nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu;

h) Đối với trưởng hợp nhập khẩu là quả tặng, quả biếu cho cơ sở y lễ phải cô thềm bản sao tài liệu thể hiện nội dung cho tặng.biểu và tài liệu chứng minh trang thiết bị y tế đề nghị nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu,

j) Đối với trường hợp nhập khẩu để phục vụ hoạt động khám bệnh. chữa bệnh nhân đạo phải có thêm tài liệu chứng minh trang thiết bị y tế đề nghị nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu,

k) Đối với trường hợp nhập khẩu cho nhu cầu chẵn đoán đặc biệt của cơ sở y tế phải có thêm tài liệu chứng minh trang thiết bị y tế đề nghị nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu;

l) Đối với trường hợp nhập khẩu để sử dụng cho mục đích chữa bệnh cá nhân bao gồm trang thiết bị y tế đặc thù cá nhân phải có thêm bản sao văn bản chỉ định của bác sĩ phù hợp với bệnh của cá nhân đề nghị nhập khẩu;

m) Đối với trưởng hợp nhập khẩu để sử dụng phục vụ hội chợ. triển lãm. trưng bây hoặc giới thiệu sản phẩm phải có thêm bản sao tài liệu về chương trình, giấy mới và hợp đồng thực hiện;

n) Đối với trưởng hợp nhập khẩu đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh. khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa phải có thêm các tài liệu sau đây:

– Văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh. khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa:

– Tài liệu chứng minh trang thiết bị y tế đề nghị nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành hoặc sử dụng khẩn cấp có xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu.

3. Trình tự xem xét việc đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế:

a) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi. bổ sung hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, Bộ Y tế có trách nhiệm: Tổ chức thẩm định để cấp phép nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày làm việc và 02 ngày làm việc đối với trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu đáp ứng nhu cầu cấp bách chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai. thâm họa, kế từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (bao gồm cả giấy tờ xác nhận đã nộp phi thẫm định cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính). Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Giấy phép nhập khẩu được gửi cho tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu, cơ quan hải quan.

b) Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế chưa hoàn chỉnh thì Bộ Y tế phải thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế để bổ sung, sửa đổi hồ sơ trong đó phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào. nội dung nào cần sửa đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc và 02 ngày làm việc đối với trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành nhập khẩu đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai. thảm họa, kế từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

c) Khi nhận được văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhập khẩu tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Bộ Y tế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu đã bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì Bộ Y tế sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đô để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ.

d) Sau 30 ngày, kể từ ngày Bộ Y tế có văn bản yêu cầu mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu không bổ sung, sửa đổi hồ sơ thị phải thực hiện lại từ đầu.

đ) Nếu không còn yêu cầu bổ sung, sửa đổi thỉ Bộ Y tế có trách nhiệm phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản này. Giấy phép nhập khẩu được gửi cho tổ chức, cá nhân đề nghị nhập khẩu và cơ quan hải quan.

Các Trường Hợp Phải Có Giấy Phép Nhập Khẩu Theo Quy Định Nghị Định 98/2021

Quý doanh nghiệp có nhu câu cần tư vấn thủ tục nhập khẩu, thủ tục lưu hành, thông quan, vận chuyển quốc tế hàng Trang thiết bị y tế, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm vui lòng liên hệ Ms Linh Trang để được hỗ trợ cụ thể.

thutucyte2930@gmail.com – Chuyên thủ tục thiết bị y tế

UY TÍN – NHANH CHÓNG – BẢO MẬT

  1. Dịch vụ Trang thiết bị y tế

Phân loại thiết bị y tế

Xin giấy phép nhập khẩu, Đăng ký lưu hành

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A,B – công bó đủ điều kiện sản xuất

Công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế loại BCD (Bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh thiết bị y tế)

Đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế loại C,D

  1. Dịch vụ thực phẩm chức năng, mỹ phẩm

Công bố thực phẩm chức năng hàng nhập khẩu và sản xuất trong nước

Đăng ký quảng cáo thực phẩm chức năng

Tự công bố thực phẩm chức năng

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

  1. Dịch vụ khai báo hải quan, vận chuyển quốc tế

Tư vấn thuế nhập khẩu, thuế VAT hàng y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm

Tham vấn giá thực phẩm chức năng, mỹ phẩm

Hỗ trợ check C/O ưu đãi thuế

thutucyte2930@gmail.com – Chuyên thủ tục thiết bị y tế

UY TÍN – NHANH CHÓNG – BẢO MẬT

Xem thêm: Quy Tắc Phân Loại Đối Với Trang Thiết Bị Y Tế Không Phải Trang Thiết Bị Y Tế Chẩn Đoán In Vitro

Xem thêm: Xuất Nhập Khẩu Trang Thiết Bị Y Tế Ủy Quyền Số Lưu Hành Nhập Khẩu

Xem thêm: Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế 2022 Cần Gì?

Xem thêm: Thủ Tục Nhập Khẩu Monitor Theo Dõi Bệnh Nhân

5/5 - (5 votes)

One thought on “Các Trường Hợp Phải Có Giấy Phép Nhập Khẩu Theo Quy Định Nghị Định 98/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0825.8888.90